Algemene Verkoopsvoorwaarden

  Behoudens afwijkende bepalingen, uitdrukkelijk door ons schriftelijk aanvaard, zijn al onze verkopen en facturen onderworpen aan de volgende voorwaarden, welke als gekend en aanvaard aanzien worden.
  1. Een vertraging in de levering of lichte afwijkingen (o.a. kleur en gewicht) van het besteld product geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of enige schadevergoeding te eisen.
  2. De verkochte goederen worden door aanvaarding van de factuur door de koper geacht in goede staat te zijn. Een factuur is aanvaard indien deze niet binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven werd geprotesteerd. Lichte afwijkingen
  3. De plaatsings- en aansluitingskosten op water, elektriciteit, gas, riolering en TV-distributie zijn steeds ten laste van de klant, tenzij andersluidende vermelding op de factuur door de verkoper.
  4. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte en tevens geleverde waren en alle bijhorigheden onze volledige eigendom blijven zolang de koper niet aan zijn verplichtingen voldaan heeft en zolang hij niet de verkoopprijs, eventuele verwijlinteresten en alle bijhorigheden betaald heeft.
  5. Alle betalingen moeten netto contant geschieden te Middelkerke, tenzij schriftelijke andersluidende overeenkomst, met de verkoper.
  6. Facturen, correct verzonden aan het laatste gekend adres, worden geacht ontvangen te zijn. Klanten die in gebreke blijven ons tijdig het nieuwe adres kenbaar te maken, blijven in gebreke en kunnen geen aanspraak maken op een latere betalingsdatum.
  7. Bij ongerechtvaardigde niet-betaling, zal ambtshalve en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1 % per maand op de openstaande hoofdsom verschuldigd zijn. Door het louter feit dat Marva Parken NV, de aangestelde innigsbemiddelaar of zijn raadsman, de schuldenaar in gebreke dient te stellen, zal van rechtswege een verhogingsbeding ten titel van schadevergoeding verschuldigd zijn van 12 % op de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
  8. Marva Parken N.V. behoudt het recht om een derde in te schakelen teneinde de inning van de schuld te bekomen.
  9. Het inschakelen van een derde ter inning van een dossier, kan nooit afbreuk doen aan het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen of om een einde te stellen aan de huurovereenkomst. 10. In geval van betwisting is het Vredegerecht Oostende of de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge bevoegd.

Van harte welkom in onze parken

Marva 1 Duinenweg 509 - 8430 Middelkerke

Marva 2 - Heirweg 25 - 8430 Middelkerke

Marva 3 - Steenovenstraat 4 - 8431 Middelkerke

Mid's Park - Duinenweg 169 - 8430 Middelkerke

Park Mercator - Heirweg 7 - 8430 Middelkerke

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA