Algemene Verkoopsvoorwaarden

  Behoudens afwijkende bepalingen, uitdrukkelijk door ons schriftelijk aanvaard, zijn al onze verkopen en facturen onderworpen aan de volgende voorwaarden, welke als gekend en aanvaard aanzien worden.
  1. Een vertraging in de levering of lichte afwijkingen (o.a. kleur en gewicht) van het besteld product geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of enige schadevergoeding te eisen.
  2. De verkochte goederen worden door aanvaarding van de factuur door de koper geacht in goede staat te zijn. Een factuur is aanvaard indien deze niet binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven werd geprotesteerd. Lichte afwijkingen
  3. De plaatsings- en aansluitingskosten op water, elektriciteit, gas, riolering en TV-distributie zijn steeds ten laste van de klant, tenzij andersluidende vermelding op de factuur door de verkoper.
  4. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte en tevens geleverde waren en alle bijhorigheden onze volledige eigendom blijven zolang de koper niet aan zijn verplichtingen voldaan heeft en zolang hij niet de verkoopprijs, eventuele verwijlinteresten en alle bijhorigheden betaald heeft.
  5. Alle betalingen moeten netto contant geschieden te Middelkerke, tenzij schriftelijke andersluidende overeenkomst, met de verkoper.
  6. Facturen, correct verzonden aan het laatste gekend adres, worden geacht ontvangen te zijn. Klanten die in gebreke blijven ons tijdig het nieuwe adres kenbaar te maken, blijven in gebreke en kunnen geen aanspraak maken op een latere betalingsdatum.
  7. Bij ongerechtvaardigde niet-betaling, zal ambtshalve en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1 % per maand op de openstaande hoofdsom verschuldigd zijn. Door het louter feit dat Marva Parken NV, de aangestelde innigsbemiddelaar of zijn raadsman, de schuldenaar in gebreke dient te stellen, zal van rechtswege een verhogingsbeding ten titel van schadevergoeding verschuldigd zijn van 12 % op de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
  8. Marva Parken N.V. behoudt het recht om een derde in te schakelen teneinde de inning van de schuld te bekomen.
  9. Het inschakelen van een derde ter inning van een dossier, kan nooit afbreuk doen aan het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen of om een einde te stellen aan de huurovereenkomst. 10. In geval van betwisting is het Vredegerecht Oostende of de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge bevoegd.

Intern Reglement 2019

 • Artikel 1.7. wordt aangevuld met:

“… website www.marvaparken.be. Aan elke resident wordt één exemplaar overhandigd, al dan niet meteen ondertekend, bij het eerste bezoek aan het kantoor van de parkverantwoordelijke en één exemplaar wordt ondertekend bewaard door Marva Parken.”

 • Artikel 1.8. wordt aangevuld met:

“… op het terrein en het IR en addendum te ondertekenenvoor de aanvang van de huur.”

 • Artikel 2.6. wordt aangevuld met:

“Bij gewone opzeg of deze wegens dringende reden (art. 2.7.), wordt steeds een offertevoor de ontruimingvan het perceel meegedeeld. De resident kan tot  2 maanden na ontvangst van deze offerte zijn intenties schriftelijk te kennen geeft aan de parkverantwoordelijke. Indien dit niet gebeurt, gaat de resident stilzwijgend akkoord met de offerte en zal de ontruiming van het perceel automatisch plaatsvinden.”

 • Artikel 2.8. wordt aangevuld met:

“…de resident. Hieronder wordt verstaan: verwijderen van alle materiaal o.a. trap en persoonlijke bezittingen, afbraak van het tuinhuis en vakantiehuis, uitbraak verharding (pad, terras en grasdallen), uitbraak betonplaat tuinhuis en mobiel vakantiehuis en het nivelleren van het terrein (aarde opvoeren en terug op niveau brengen). Per materiaalsoort (stuk / kg) die achterblijft op het perceel wordt een vergoeding van € 40,00 aangerekend. Het verwijderen van het mobiel vakantiehuis gebeurt enkel en alleen door de technische dienst van de uitbater op kosten van de resident. Indien verzocht kan het vakantiehuis op de parking van de uitbater worden geplaatst voor de ophaling door de resident. …”

 • Artikel 2.14. wordt aangevuld met:

“… vakantiehuis (art. 1.10). Indien de resident zelf geen informatie verstrekt, zal een schatting van de leeftijd worden gemaakt door de uitbater. …”

 • Artikel 3.6. wordt vervangen door:

“De verhuurder voorziet de huurders in een badge voor de slagbomen. Bij de aanvraag van deze badge moet duidelijk worden meegedeeld dat de badge bestemd is voor huurders. De verhuurder is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de badge door de huurder. Hiervoor dient de huurder voor de huurperiode te beschikken over de nodige informatie (art. 1.10.).”

 • Artikel 6.1. wordt aangevuld met:

“… vergoeding (art. 1.10). Alle slagbomen zijn voorzien van een sleutelkast waardoor hulpverleners (spoed), politie en brandweer steeds toegang hebben tot de parken.”

 • Artikel 7.8. wordt vervangen door:

“… maximaal 10 Ampère bedragen.”

 • Artikel 8.3. wordt vervangen door:

“De sanitaire voorzieningen van Marva Parken kunnen slechts door één persoon tegelijkertijd worden gebruikt.”

 • Artikel 8.4. wordt aangevuld met:

“De resident volgt de richtlijnen van de uitbater inzake afvalverwerking. Een kopie van deze richtlijnen is beschikbaar op het kantoor van de parkverantwoordelijke (art. 1.10). Afval afkomstig van het eigen perceel wordt steeds gesorteerd en in de juiste afvalbakken (moloks) gedeponeerd. Als de resident zijn perceel ter beschikking stelt van derden (al dan niet tegen een vergoeding), zal hij ervoor zorgen dat deze op de hoogte is van allevoorschriften en deze naleeft. Het storten van afval dat dat niet afkomstig is van het eigen perceel of meer is dan een gebruikelijke hoeveelheid per perceel, is niet toegestaan en wordt beschouwd als sluikstort.”

 • Artikel 10.10. wordt vervangen door:

“… niet bewoond is, dient de gas, elektriciteit en water correct te zijn afgesloten.”

 • Artikel 11.5. wordt vervangen door:

“Alle feitelijke verwerkers (art. 4 AVG), gebruikt voor de goede technische werking van de site, de database en de besturingssystemen, werden op zeer zorgvuldige wijze geselecteerd. Ze moeten voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking en beslissen vanuit hun professionele expertise autonoom over de meest technisch geschikte toepassingen om de gegevens te verwerken. Van de uitbater kan niet worden verwacht dat deze over dezelfde expertise en specialiteit beschikt, waardoor deze geen aansprakelijkheid opneemt voor o.a. verlies of corruptie van data, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties, andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen.”

 • Artikel 12.3. wordt aangevuld met:

“Voor alle parken gelegen te Middelkerke is dit het Vredegerecht Tweede Kanton Oostende of de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge.”

Normen voor de percelen op de Marva Parken

 • Artikel § 5 : algemene opmerkingen wordt aangevuld met:

“ ● Steenovens, stenen barbecues of andere analoge constructies zijn niet toegelaten.”

 

31/12/2018 – Addendum bij het Intern Reglement 2018 van Marva Parken nv.

Dit addendum regelt de aanvullingen en correcties van het Intern Reglement dat geldt sinds 1 januari 2018 en de Normen voor de percelen op de Marva Parken van november 2016.

Het is van toepassing op alle residenten, huurders en bezoekers van Marva Parken nv. vanaf 1 januari 2019.

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met onze parkverantwoordelijken.

Van harte welkom in onze parken

Marva 1 Duinenweg 509 - 8430 Middelkerke

Marva 2 - Heirweg 25 - 8430 Middelkerke

Marva 3 - Steenovenstraat 4 - 8431 Middelkerke

Mid's Park - Duinenweg 169 - 8430 Middelkerke

Park Mercator - Heirweg 7 - 8430 Middelkerke

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA